Het lidmaatschap is steeds voor 1 kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging door leden dient schriftelijk bij het bestuur plaats te vinden, minimaal 1 maand voor het verlopen van een kalenderjaar, dus uiterlijk op 30 november (zie verder de statuten, artikel 6)

Royering van een lid kan alleen door twee derde meerderheid van het bestuur worden besloten. Redenen voor royement zijn o.a. faillissement, ernstige misdragingen van een lid (strafbare feiten) en/of het niet naleven van de statuten of dit huishoudelijk reglement (zie verder de statuten, artikel 6).

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering tijdens de behandeling van de begroting. Het lidmaatschapsgeld moet jaarlijks vooraf worden betaald, uiterlijk op 30 januari.

Eenmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. De resultaten en balans zullen worden besproken en ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarnaast bespreekt het bestuur de ambities van de vereniging. Indien noodzakelijk worden deze ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Voor goedkeuring van een voorstel moet minimaal twee derde van de leden voor stemmen. Indien dit aantal niet aanwezig is, kan de vergadering worden ontbonden en wordt ter plaatste een nieuwe vergadering uitgeschreven op dezelfde dag. Besluitvorming vindt dan plaats op basis van meerderheid van stemmen van de aanwezigen. De bestuursleden zijn als lid ook stemgerechtigd. Een voorstel is verworpen als de stemmen staken.

Voor de algemene ledenvergadering wordt minimaal 10 dagen van tevoren een uitnodiging en een agenda aan de leden gestuurd (via email, post, of bekend gemaakt op de GGBN-website). Aan de leden die aan de uitnodiging gehoor geven, wordt de resultatenrekening en balans toegezonden. De notulen van de ledenvergadering worden aan elk lid toegezonden en zijn te downloaden van de GGBN-website.