Via bodembemonstering of bodemonderzoek kan men de kwaliteit van de grond, het grondwater en een waterbodem bepalen en bijvoorbeeld nagaan of de bodem en/of het grondwater geschikt is voor een bepaald gebruik. Ook kan bodemonderzoek bepalen of er verontreinigingen zijn en of de bodem risico’s bevat voor mens en/of milieu. De resultaten van een bodemonderzoek worden getoetst aan een wettelijk toetsingskader op basis waarvan men kan bepalen voor welke functies een bodem geschikt is.

Bodemonderzoeken die men laat uitvoeren in het kader van wettelijke taken moeten voldoen aan Kwalibo (hoofdstuk 2 van het Besluit Bodemkwaliteit). Dit is een besluit waarin kwaliteitseisen voor de uitvoering van bodemonderzoeken en saneringen zijn beschreven. Veldwerkbureau’s, adviesbureau’s en saneerders moeten voor ieder type onderzoek apart gecertificeerd, geaccrediteerd en erkend zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Op de website van SIKB.nl staan de specifieke eisen vermeld waaraan bedrijven moeten voldoen.

Bij de GGBN zijn alleen gecertificeerde veldwerkbureau’s aangesloten. Deze bedrijven kunnen gecertificeerd zijn volgens onderstaande SIKB richtlijnen en protocollen:

BRL1000                   Monsterneming voor partijkeuringen

BRL2000                   Veldwerk milieuhygienisch bodem- en waterbodemonderzoek

BRL2100                   Mechanisch boren